REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji szkolenia na maklera papierów wartościowych zwanego dalej kursem maklerskim lub szkoleniem, tryb i warunki wpisu na listę uczestników oraz warunki rezygnacji ze szkolenia.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Organizator – firma Profitea Account sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaden-Bandrowskiego 9/48

Kurs maklerski zwany także szkoleniem – organizowane przez Organizatora szkolenie na maklera papierów wartościowych,

Zamawiający – nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, kierująca Uczestnika lub Uczestników do udziału w kursie maklerskim,

Uczestnik – osoba uczestnicząca w kursie maklerskim lub osoba wskazana przez Zamawiającego do uczestnictwa w kursie maklerskim.

Informacje podstawowe

1. Dzień szkoleniowy trwa do 8 godzin zegarowych; zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9, kończą się najpóźniej o godzinie 17.

2. Zajęcia odbywają się w terminie i miejscu określonym w ofercie szkolenia.

3. Organizator zapewnia usługi cateringowe; podczas trwania szkolenia ogólnodostępne są zimne i ciepłe napoje: kawa, herbata, woda, soki; oraz słodkie przekąski.

4. Uczestnik otrzymuje przygotowane przez prelegenta materiały szkoleniowe zawierające: podręcznik, skrypty wykładowcy, zbiory zadań, wybrane oryginalne egzaminy na maklera papierów wartościowych z lat ubiegłych w postaci papierowej, płytę CD z aktualnymi aktami prawnymi wymaganymi na egzaminie, najważniejsze ustawy oraz Regulamin Giełdy i Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w postaci papierowej.

5. Uczestnik po szkoleniu otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Warunki uczestnictwa w kursie maklerskim

7. Warunkiem uczestnictwa w kursie maklerskim jest:

1. przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnictwa znajdującego się na stronie internetowej Organizatora zawierającego dane Uczestnika w szczególności: imię, nazwisko, tel. kontaktowy, adres e-mail; Zamawiający wysyła dane Uczestnika bądź Uczestników drogą elektroniczną za pomocą formularza bądź za pośrednictwem e-maila,

2. wpłacenie całości kwoty lub pierwszej raty w wysokości 1200 zł na rachunek Organizatora znajdujący się na stronie internetowej Organizatora.

8. Studentom oraz absolwentom szkół wyższych do roku od ukończenia studiów przysługuje zniżka w wysokości 200 zł.

9. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie maklerskim jest równoznaczne z akceptacją warunków szkolenia zawartych w niniejszym Regulaminie.

10. Po złożeniu zgłoszenia, najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik otrzyma e-mail zawierający szczegółowe informacje dotyczące kursu maklerskiego.

11. W ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty całości kwoty bądź pierwszej raty Uczestnik bądź Zamawiający otrzyma e-mail potwierdzający wpis na listę słuchaczy.

12. Otrzymany e-mail gwarantuje Uczestnikowi rezerwację miejsca na kursie maklerskim.

13. W ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania płatności drugiej raty Uczestnik bądź Zamawiający otrzyma e-mail potwierdzający dokonanie wpłaty drugiej raty.

14. Uczestnik lub Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia całości kwoty najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu maklerskiego.

15. W przypadku, gdy wyczerpie się liczba miejsc na daną edycję kursu maklerskiego, cała kwota wpłacona na konto Organizatora po pojawieniu się informacji na stronie internetowej o zamknięciu listy słuchaczy zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych, na wskazany rachunek bankowy.

16. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność wpłat na rachunek Organizatora.

17. Złożenie rezygnacji z kursu maklerskiego za pośrednictwem e-maila nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych (decyduje data wpływu pisma do Organizatora); cała wpłacona kwota zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych na wskazany rachunek bankowy.

18. W przypadku nie złożenia rezygnacji bądź złożenia rezygnacji później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu maklerskiego, wpłacona wcześniej kwota nie zostanie zwrócona.

19. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach Organizator nie zwraca wniesionej opłaty. Uczestnik ma prawo do uczestnictwa w zajęciach kolejnej edycji kursu maklerskiego.

20. W przypadku braku możliwości udziału w szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w szkoleniu innego Uczestnika.

21. W szczególnych przypadkach Uczestnik może zostać skreślony z listy słuchaczy w trakcie trwania szkolenia. W przypadku, gdy zachowanie Uczestnika podczas szkolenia przeszkadza innym Uczestnikom bądź wykładowcy, Uczestnik będzie pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, wykładowca może nakazać Uczestnikowi opuszczenie sali. W przypadku, gdy nieodpowiednie zachowanie Uczestnika powtórzy się na kolejnych zajęciach, Uczestnik zostanie skreślony z listy słuchaczy. Wpłacona kwota za kurs nie zostanie zwrócona.

22. Uczestnik otrzymuje fakturę VAT na pierwszych zajęciach kursu maklerskiego; na życzenie, faktura VAT może zostać wysłana drogą elektroniczną bądź za pośrednictwem poczty na wskazany przez Uczestnika adres po dokonaniu płatności, a przed rozpoczęciem zajęć.

23. Na prośbę Uczestnika bądź Zamawiającego, podstawą płatności za kurs maklerski może być wystawiona wcześniej przez Organizatora i przesłana drogą elektroniczną bądź za pośrednictwem poczty faktura pro forma.

24. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym poinformuje Uczestników telefonicznie i drogą mailową najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

25. W przypadku odwołania szkolenia, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych, na wskazany rachunek bankowy.

26. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie szkolenia w miejscu i czasie wskazanym w ramowym programie zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i czasu szkolenia; o takiej zmianie Organizator zobowiązuje się powiadomić Uczestników telefonicznie i drogą mailową najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku nie zaakceptowania zmian przez Uczestnika, cała wpłacona kwota zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych, na wskazany rachunek bankowy.

Postanowienia końcowe

27. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.

28. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejszy Regulamin rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

29. Regulamin obowiązuje od dnia 18 stycznia 2010 roku.